Suyla Han

Yazgı Tanrısı Suyla Han Ve Hikayesi

Hem Türk, hem de Altay mitolojisinde en önemli olan mitolojik figürlerden bir tanesi Suyla Han’dır. Kendisi yazgı ya da diğer bir ifade ediş tarzı kader tanrısı olarak bilinir. Eril bir figürdür. İki Dilli Kekeme Han Han ve At Gözlü Kartal isimleri ile de mitolojide bilinmekte ve adlandırılmaktadır.

Suyla Han’ın Yaşam Hikayesi

Üstte yapılan bu temel girişten sonra kendisinin yaşam öyküsünden de bahsetmek gerekir ise şunlar ifade edilebilir. Suyla Han Ay ve Güneş’in ışığı ile sudan yaratılan bir mitolojik figürdür. Doğuşu itibarıyla fiziksel özelliklerinden de bahsetmek gerekir ise çirkin denilebilir zira eşek kulaklı, at gözlü yılan tipinde saçı olan ve kartal gagalı olan bir tanrıdır. Kendisinin totemi olan kuş ise Toğurtka adı da verilen ağaçkakan kuşudur. Burada ağaçkakan kuşunun mitolojik olarak imgelemi tanrının elçisi olmasıdır.

Suyla Han da mitolojide yer alan diğer tanrılar ve tanrıçalar gibi belli bir misyonu olan kahramandır. Kendisinin sorumluluğu tüm insanların yaşamını korumak, gerekli görmesi durumunda onları doğru ve etkin bir biçimde korumaktir. Ülgen ya da diğer bir ifade ediş tarzı ile Bay Ülgen’e karşı sorumludur. İnsanlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu Ülgen’e iletmesi de görevleri arasındadır. Ülgen Han’a en yakın olanlardandır. Kendisinin en büyük özelliklerinden bir tanesi otuz günlük olan uzaklığı görebilme yetisidir. Yine görevlerinden bir tanesi Şaman olan mitolojik figür kötü ruhları Ülgen Han’a götürür iken ona yardımcı olmasıdır. Bu görev ikincil olan görevleri arasındadır.

İki adet dili bilir. Kendisinin sürekli yanında olan ve iletişim halinde olduğu han ise Karlık Han’dır.  Kendisinin gerek yeraltına, gerek gökyüzüne yaptığı yolculuk sırasında yine  Türk mitolojisinde önemli bir yer teşkil eden Kam’ın onu koruduğuna inanılır. Kam yapılan ayinler sırasında da yanında olup kendisi için arak da denilen ve mitolojide önemli bir içecek olan rakı saçar ki bunun da mistik bir anlamı vardır. Kendisinin kalkanı ise nerede ise onunla özdeşlemiş olan at kafası biçimindedir.

 Suyla Han Sözcüğünün Etimolojisi

Suyla sözcüğünün etimolojik kökeni olarak şunlar ifade edilebilir: Köken olarak Su/Suv/Suy köklerinden gelir. Bu kökün anlamı ise soyut, soy, soyluluk anlamlarını taşır.

Bir cevap yazın