Sigun geyik

Sigun Geyik

Türk Mitolojisi üzerine yazılı kaynaklar mevcut olmakla beraber, sözlü gelenek de Türk Mitolojisi üzerine önemli kaynaklardan biridir. Türk Mitolojisi, eski Türklerin inançlarını ve düşünce dünyalarını bize gösteren en önemli eserler arasındadır. Bu mitoloji Türk toplulukları arasında Orta Asya döneminde daha eski çağlardayken gelişmeye başlamıştır. Buna karşılık Türk Mitolojisi ile ilgili unsurlara, arkeolojik kayıtların ulaşabildiği Proto-Türk de denilmekte olan İskit ve Kimmer toplulukları ile Hun dönemleriyle beraber rastlanılmaktadır.

Türk Mitolojisinde geçmekte olan pek çok unsur, tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Mitoloji, bazı hayvanlara diğerlerine göre daha büyük bir önem vermektedir. Bu hayvanlardan biri de geyik ve Sigun geyik olmaktadır.

Bu yazımızda Türk Mitolojisinde görülmekte olan geyik ve Sigun geyik kavramlarından bahsettik.

Sigun Geyik

Eski Türk dilinde Sigun, yaban geyiğini ifade etmektedir. Sigun Geyiğe kutsallık verilmekte olup, yol gösterici olduğuna inanılmıştır. Türk boylarından bazıları, soylarının Sigun Geyik’ten türediğine inanmışlardır. Türk Mitolojisinde ise Sigun Geyiğin en önemli noktalarından biri boynuzları olmaktadır. Dokuz boynuzlu olan bu geyik, 9 boynuzunda 9 budağı yer almaktadır. Böylece yeryüzünün de bir simgesi olarak kabul edilmektedir. Orta Asya sanatında da yarı geyik ve yarı insan olarak tasvir edilen karakterler de yer almaktadır.

Türk toplulukları arasından Altay Türkleri, Sigun Geyiğini kutsamaktadırlar.

Türk Mitolojisi ve İnancında Geyik

Türk Mitolojisinde geyik, oldukça eski kökenlere sahip, en eski simgelerden birisidir. Unsur olarak gök ve yer unsurlarıyla ilgilidir. Geyik, ayrıca bir totem şeklinde de kullanılmış olan bir canlıdır. Bunda arkeolojik kazılar da bize yardım etmektedir. Nitekim Pazırık Kurganlarında at gömüleri incelendiğinde, bazı atların kafalarına geyik maskelerinin giydirildiği görülmüştür. Bu durum, geyiğin ne kadar eski ve kökenli olduğunu gösteren en önemli konular arasındadır. Geyik, aynı zamanda kurban edilmekte olan hayvanlardan birisidir. Geyik kurbanları ile aynı zamanda bu canlının ruhuna sahip olma da amaçlanmıştır.

Geyik, nazara karşı da kullanılmakta olan bir canlıdır. Bunun için geyiğin boynuz kısımlarından faydalanılmıştır. Şamanist törenlerde de geyik, önemli yeri olan hayvanlar arasındadır. Şamanın elbisesi veya davulu üzerinde geyiğe ait bir parça görülebilmektedir.

Bir cevap yazın