Kızagan Han

Savaş Tanrısı Kızagan Han ve Hikâyesi

Türk Mitolojisinde yer alan tanrıların bazı oğulları ve kızları olduğu da görülmektedir. Bu tanrılardan birisi de Kızagan Han olmaktadır. Tengere Kayra Han’ın oğullarından biri olarak kabul edilen Kızagan Han, savaş tanrısı olarak inanılmaktadır. Bu yazımızda Kızagan Han ve bu tanrıyla bağlantılı olan Deve ve Kızıl simgelerini ele alacağız.

Kızagan Han

Türk toplulukları içerisinde, Altay Türkleri arasında yapılan derlemelere göre Kızagan Han, göğün 9. katında oturmaktadır. Tengere Kayra Han’ın oğlu olan Kızagan Han’ın kardeşleri de vardır. Bunlar tanrı Ülgen ile tanrı Mergen’dir. Altay Türklerine ait bazı tasavvurlarda şamanlar, savaş tanrısı olan Kızagan Han’ı çağırmakta olduğu görülmektedir. Bu tasavvurlarda Kızagan Han, kırmızı yularlı erkek bir deve sırtında gösterilmiştir. Renk olarak da kızıl ile simgelenmekte olan Kızagan Han, savaşlar esnasında komutanlara düşmanlarını yenmeleri için yardımcı olmakta, savaşçıları korumakta ve onlara güç vermektedir.

Kızagan Han’ın üzerine bindiği deve, Türk Mitolojisinde alplik simgelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Çin yıllıklarından elde edilen bilgilere göre de Hsiung-Nu’lar, göğe ibadet etmek için toplandıklarında zamanlarda at ve deve yarışları da yapmaktadırlar.

Türk Mitoloji ve Kültüründe Kızıl Renk

Kızıl renk, dünya üzerinde genel olarak güneş ile savaş tanrılarının rengidir. Ayrıca ateşi, hükümdarlığı ve aşkı da simgelemektedir. Bu gibi anlamlar, Türk topluluklarındaki kızıl rengin anlamlarıyla da aynıdır.

Türk kozmolojisinde kızıl, aynı zamanda bir yöndür ve güneyi ifade etmektedir. Mitolojide ise kızıl, hem yer hem de gök unsurlarının bir parçası olarak görülmektedir. Böylece bu renkler hem olumlu, hem de olumsuz anlamlar taşımaktadır. Buna karşılık ifade ettiği anlam değişmemekte, güç, iktidar, kuvvet ve şiddeti göstermektedir.

Türk kültüründe bulunan Kızıl Elma kavramı, Türklerde dünya hâkimiyetini simgelemektedir ve ulaşılmak istenilen hedefi göstermektedir. Böylece kızıl, hükümdarların da rengi olmaktadır.

Böylece Kızagan Han’ın tasvirlerde bindiği kızıl renkli deve alpliğin, yiğitliğin, güç ve kuvvetin, şiddetin bir temsilcisidir. Tasvirlerde kızıl ve deve kullanılması, savaş tanrısı olan Kızagan Han için de son derece uygun kavramlardır.

Bir cevap yazın